Juridisk informasjon

Juridisk informasjon

Brukervilkår

Om BNP Paribas Cardif

De svenske forsikringsselskapene BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB er representert i Norge gjennom sine filialer BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF.

Forsikringsselskapene eies av morselskapet BNP Paribas Cardif Nordic AB, som inngår i virksomheten til den franske banken BNP Paribas.

Ytterligere informasjon om BNP Paribas Cardifs organisasjon og virksomhet finner du på vår hjemmeside.

Brukervilkår

1. Innledning

Dette nettstedet administreres av BNP Paribas Cardif Nordic AB. Innholdet på nettstedet tilhører BNP Paribas Cardif Nordic AB, BNP Paribas Cardif Försäkring AB, BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF (heretter omtalt som "BNP Paribas Cardif") og er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett og andre immateriellrettslige og eiendomsrettslige reguleringer. BNP Paribas Cardif ("vi") tilbyr dette nettstedet ("nettstedet") til våre kunder ("du", "deg").

Disse brukervilkårene regulerer din bruk av nettstedet. En forutsetning for at du skal få bruke nettstedet og laste ned informasjon fra nettstedet er at du godkjenner brukervilkårene. Ved å benytte eller laste ned informasjon fra nettstedet aksepterer du også brukervilkårene fullt ut.

2. Vår forpliktelse overfor deg

BNP Paribas Cardif arbeider for å holde nettstedet i akseptabel og fullgod stand. BNP Paribas Cardif påtar seg ikke noe som helst ansvar for kostnader, tap eller skader (verken tilfeldige skader eller følgeskader) som kan oppstå i forbindelse med din tilgang til, bruk av eller manglende muligheter til å bruke eller gå inn på nettstedet. BNP Paribas Cardif har heller ikke ansvar for tap av informasjon som du utleverer til BNP Paribas Cardif.

Tilgang til nettstedet kan midlertidig eller permanent begrenses eller oppheves uten forhåndsvarsel.

3. Fraskrivelsesklausul for garantier

Informasjonen på nettstedet tilbys "slik den er", så sant ikke annet uttrykkelig angis i disse brukervilkårene.

BNP Paribas Cardif arbeider for å gi korrekt, pålitelig og aktuell informasjon. I den grad gjeldende lov tillater det, fraskriver BNP Paribas Cardif seg alle garantier, både direkte og indirekte. BNP Paribas Cardif gir dermed ingen garantier og forpliktelser når det gjelder at informasjonen som gis på nettstedet er riktig, pålitelig, aktuell eller fullstendig, eller for at tilgang til nettstedet vil fungere uten problemer.

BNP Paribas Cardif fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser utenfor sitt ansvarsområde og utenfor vår kontroll, og som i sin tur gjør det umulig å stille nettstedet til disposisjon.

I den grad gjeldende lov tillater, det fraskriver BNP Paribas Cardif seg ansvaret for alle direkte og indirekte skader, spesielle skader, tilfeldige skader eller følgeskader samt for tap som kan oppstå i forbindelse med eller som følge av innholdet på nettstedet, tilgangen til nettstedet eller bruken av innholdet på nettstedet. I den grad gjeldende lov tillater det, fraskriver BNP Paribas Cardif seg ansvaret for alle direkte og indirekte skader, spesielle skader, tilfeldige skader eller følgeskader samt tap som kan oppstå i forbindelse med eller som følge av innholdet på nettstedet, tilgangen til nettstedet eller bruken av innholdet på nettstedet. BNP Paribas Cardif garanterer ikke at nettstedet, de tjenestene som tilbys på nettstedet, informasjon, programvare eller annet materiale som kan lastes ned fra nettstedet, er uskadet, feilfri eller fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du anbefales derfor å benytte egnede anti-virusprogrammer og annen sikkerhetsprogramvare.

Vær oppmerksom på at Internett eller e-post ikke garanterer fullstendig sikkerhet. Vi råder deg til å ta hensyn til dette før du utleverer personlig og konfidensiell informasjon til oss via e-post. Sending av informasjon via e-post skjer helt på din egen risiko.

Du godtar at du er fullt ut ansvarlig for bruken av nettstedet. Du godkjenner videre at ingen garantier, forbehold, forpliktelser, erstatningssøksmål og tilsvarende (uttrykkelig angitte eller underforståtte) kan gjøres gjeldende i forhold til BNP Paribas Cardif, i den grad tvingende lov tillater det.

Informasjonen på nettstedet skal ikke på noen måte betraktes som råd, anbefaling eller lignende i forbindelse med tiltenkte investeringer eller andre transaksjoner. Ved behov for forsikringsrelaterte finansielle råd eller andre råd eller tilsvarende, bør dermed forsikringsrådgiver, finansrådgiver eller annen profesjonell rådgiver kontaktes.

Tilgang til produkter eller tjenester på nettet kan for visse personer være begrenset i henhold til lovgivningen i det landet der de er statsborgere eller bosatt. Dette gjelder spesielt for personer som befinner seg i USA, Australia, Canada eller Japan.

Produkter og tjenester kan ytes i begrenset omfang til en slik person hvis BNP Paribas Cardif vurderer (uten å behøve å bevise det) at slike ytelser kan stride mot lovgivningen i en slik persons hjemland eller i et annet land.

4. Lenker

Lenker på nettstedet kan føre til nettsteder som drives av personer eller organisasjoner som BNP Paribas Cardif ikke har noen kontroll over. BNP Paribas Cardif har ikke ansvar for riktigheten av eller på noen annen måte for informasjonen på disse nettstedene. BNP Paribas Cardif har ikke ansvar for tap eller skade som har oppstått som følge av informasjonen på disse nettstedene. Tilgang til et slikt nettsted skjer helt og holdent på egen risiko.

5. Cookies

BNP Paribas Cardifs nettsted inneholder cookies. Her kan du lese mer om cookies og hvorfor BNP Paribas Cardif bruker det på våre nettsider.

6. Forbehold

BNP Paribas Cardif forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt og etter eget forgodtbefinnende å gjøre oppdateringer og endringer i brukervilkårene uten forhåndsvarsel. Pass derfor på at du jevnlig leser gjennom brukervilkårene når du kobler deg til eller bruker nettstedet.

BNP Paribas Cardif forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt og etter eget forgodtbefinnende å legge til, endre eller forbedre informasjon eller innhold på nettstedet uten forhåndsvarsel.

BNP Paribas Cardif forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt og etter eget forgodtbefinnende å oppdatere nettstedet eller avbryte eller på annen måte begrense bruken av nettstedet uten forhåndsvarsel.

7. Begrenset bruk

Varemerker, logoer samt servicemerker omtales som "varemerker".

All tekst, grafikk, bilder, design, programvare og annet innhold på nettstedet tilhører BNP Paribas Cardif, dets lisensgivere og samarbeidspartnere.

De varemerkene som finnes på nettstedet, er enten våre egne registrerte eller uregistrerte varemerker eller varemerker som tilhører andre.

Varemerker som tilhører BNP Paribas Cardif og som finnes på nettstedet, skal ikke brukes uten at det først er innhentet skriftlig samtykke fra BNP Paribas Cardif.

Misbruk av varemerker eller av innhold på nettstedet er strengt forbudt.

Du kan laste ned en kopi av den informasjonen som finnes på nettstedet, til personlig bruk, men ikke til forretningsformål.

Ingen dokumenter eller tilhørende grafikk skal på noen måte modifiseres eller endres.

Grafikken på nettstedet skal ikke brukes i andre sammenhenger enn i forbindelse med den tilhørende teksten på nettstedet.

BNP Paribas Cardif Nordic ABs copyright-logo ("© BNP Paribas Cardif") skal fremgå av samtlige utskrifter og kopier fra nettstedet.

Nettstedet eller deler som tilhører nettstedet skal ikke kopieres, selges, videreselges, reproduseres eller benyttes i forretningsrelatert formål, så sant ikke slik bruk på forhånd er skriftlig godkjent av BNP Paribas Cardif.

BNP Paribas Cardif verken gir eller tilkjenner deg noen direkte eller indirekte rettigheter, utover det som uttrykkelig er angitt i brukervilkårene.

Alt innhold på nettstedet er BNP Paribas Cardifs eiendom eller er lisensiert eller på annen måte godkjent for bruk av BNP Paribas Cardif.

All ikke tillatt bruk eller distribusjon av materiale på nettstedet kan stride imot gjeldende varemerkerett og andre immateriellrettslige reguleringer eller annen lov og kan være underlagt både sivilrettslig og strafferettslig ansvar.

8. Behandling av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles av BNP Paribas Cardif og kan bli utlevert til og behandlet av et annet selskap innen det konsernet BNP Paribas Cardif tilhører, eller til en av BNP Paribas Cardifs samarbeidspartnere, både innenfor og utenfor EU- og EØS-området. Slik behandling utføres fordi personopplysningene er nødvendige for at BNP Paribas Cardif skal kunne inngå forsikringsavtaler eller oppfylle forpliktelser som foreligger i henhold til f.eks. avtale, lov eller annen bestemmelse. Personopplysninger kan også bli behandlet i forbindelse med forretnings- og produktutvikling samt for informasjons-, statistikk- og markedsføringsformål.

Visse opplysninger, f.eks. konfidensielle opplysninger om din helse, kan komme til å bli innhentet og behandlet i forbindelse med risikovurdering eller skaderegulering. Personopplysninger kan dessuten bli innhentet og behandlet for å hindre bedrageri, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

For å beskytte din personlige integritet vil all behandling av personopplysninger til å skje med største aktsomhet. Personopplysningene dine vil derfor utelukkende være tilgjengelige for personer som trenger dem for å kunne utføre arbeidet sitt, og bare i den utstrekning det er nødvendig.

BNP Paribas Cardif kan komme til å gjøre opptak av eller på annen måte dokumentere din telefonforbindelse med selskapet. Forsikringsgiveren er ansvarlig for personopplysninger.

9. Markedsføring

Din kontaktinformasjon kan bli benyttet til å gi deg (via post, e-post eller telefon) informasjon om produkter og tjenester som ytes av oss eller andre nøye utvalgte bedrifter.

Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring i forbindelse med produkter og tjenester, kan du kontakte oss på følgende adresse:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
SE 400 22 Göteborg
Sverige
Besøksadresse: Mölndalsvägen 91

E-post: info@bnpparibascardif.se

10. Endring av og tilgang til informasjon

Du kan endre og oppdatere den informasjonen som BNP Paribas Cardif har lagret om deg, ved å kontakte oss på en av de angitte adressene.

Du kan få kopier av den informasjonen BNP Paribas Cardif har om deg, ved å kontakte oss og be om denne. Informasjonen utleveres kostnadsfritt en gang om året, ved ytterligere forespørsler belastes du for et mindre administrasjonsgebyr.

11. Dine oppslag på nettstedet

Kommunikasjon eller materiale som du legger inn eller overfører til nettstedet, med unntak av personopplysninger, omtales som "din informasjon".

BNP Paribas Cardif forbeholder seg retten til ved behov å benytte kontaktopplysninger som er mottatt i forbindelse med forespørsler, til å formidle informasjon og sende bekreftelser.

Med unntak av personopplysninger, vil BNP Paribas Cardif behandle all informasjon som mottas elektronisk via nettstedet eller på annen måte, som ikke-konfidensiell informasjon som ikke er beskyttet av immateriellrettslig lovgivning. Ved å motta slik informasjon erkjenner du at du ikke vil påberope deg opphavsrett eller annen rettighet til din informasjon.

BNP Paribas Cardif forbeholder seg retten til å bruke din informasjon til det formålet som BNP Paribas Cardif bestemmer, herunder, men ikke begrenset til, gjengivelse, overføring av informasjonen samt publisering.

BNP Paribas Cardif forbeholder seg retten til å bruke ideer, konsepter, teknikker eller annen kunnskap som finnes i din informasjon, til det formålet som BNP Paribas Cardif bestemmer, herunder, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon eller markedsføring av nettstedet og våre tjenester.

12. Kontakt oss

Ved forespørsler om innholdet på nettstedet, ber vi deg om å kontakte BNP Paribas Cardifs markedsavdeling på telefon +46 31 707 98 70.

13. Tilgang til nettstedet

Hvis du har problemer med å bruke nettstedet sammen med visse nettlesere eller annen programvare, eller hvis du synes at deler av nettstedet er lite brukervennlig, ber vi deg om å melde fra til oss.

Ved spørsmål og synspunkt i forbindelse med bruken av nettstedet, ber vi deg om å kontakte oss på info@bnpparibascardif.se.

 

14. Ugyldighet

Hvis noen av bestemmelsene i brukervilkårene eller i deler av disse vilkårene, viser seg å være ugyldige, skal ikke dette bety at brukervilkårene i sin helhet er ugyldige, men i den utstrekning ugyldigheten vesentlig påvirker partens utbytte av prestasjonen i henhold til brukervilkårene, skal det foretas en rimelig moderering av brukervilkårene.

15. Anvendelig lov

Hvis ikke annet uttrykkelig fremgår av tvingende lovgivning eller av brukervilkårene, skal svensk lov gjelde ved anvendelsen og tolkingen av brukervilkårene. Eventuelle tvister i forbindelse med disse brukervilkårene skal avgjøres av svensk domstol.

16. Forskrifter

BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post:info@bnpparibascardif.no